Underwater Photography Diver Specialty

A. Cel szkolenia

1. Program ma na celu wyszkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji U/W Photography oraz wyrobienie u nurków ogólnej świadomości zagadnień związanych z fotografią podwodną.

B. Wymagania wstępne

1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:

a. Obieg Otwarty:

I. IANTD Open Water Diverlub równoważny poziom licencji.

2. Wymagania w zakresie wieku:

a. Obieg Otwarty:

I. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;

II. Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.

► UWAGA Jr. U/W Photography Diver – Studenci w wieku od 12 do 14 lat, którzy spełniają wymagania Specjalizacji U/W Photograph Specialty Diver pod względem wiedzy i umiejętności mogą uzyskać licencję Jr. U/W Photography Diver, pozwalającą im na wykonywanie nurkowań pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej posiadającej co najmniej licencję Open Water Diver lub wyższy poziom certyfikacji.

kurs-nurkowania

MASZ PYTANIE?