Kurs fotografia podwodna - underwater photography

Cel szkolenia

Program ma na celu wyszkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji U/W Photography oraz wyrobienie u nurków ogólnej świadomości zagadnień związanych z fotografią podwodną.

Wymagania wstępne

1. Wymagania w zakresie certyfikacji:
a. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
I. IANTD Open Water Diver lub równoważny poziom licencji.
2. Wymagania w zakresie wieku:
a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę
rodziców lub opiekunów, LUB;
b. Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.
► UWAGA Jr. U/W Photography Diver – Studenci w wieku od 12 do 14 lat, którzy spełniają wymagania
Specjalizacji U/W Photograph Specialty Diver pod względem wiedzy i umiejętności mogą uzyskać licencję
Jr. U/W Photography Diver, pozwalającą im na wykonywanie nurkowań pod bezpośrednim nadzorem
osoby dorosłej posiadającej co najmniej licencję Open Water Diver lub wyższy poziom certyfikacji.

Program szkolenia

1. Korzystanie z prezentacji specyficznej dla kursu jest opcjonalne jeśli używany jest Zeszyt Ćwiczeń Studenta dla
danego kursu lub e-learningu IANTD, które należy ukończyć przed szkoleniem w wodzie.
► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno Zeszytu Ćwiczeń Studenta jak i odpowiedniej
prezentacji.
2. Program szkolenia musi obejmować zajęcia teoretyczne;
a. Terminologię stosowaną w dziedzinie fotografii podwodnej;
b. Procedury związane z fotografią podwodną;
c. Sygnały podwodne
3. Nurkowanie(a) w wodach ograniczonych
4. Nurkowania w wodach otwartych.
5. Konieczną częścią tej Specjalizacji jest zarządzanie stresem

Ćwiczenia praktyczne w wodzie

1. Wejście do wody i wyjście z wody;
2. Sprzęt główny i zapasowy używany podczas nurkowań połączonych z fotografowaniem pod wodą;
3. Techniki i umiejętności związane z fotografią podwodną;
4. Procedury nurkowe;
5. Nawigacja;
6. Sygnały i sposoby komunikacji podczas nurkowań połączonych z fotografowaniem pod wodą;
7. Procedury dotyczące przystanków bezpieczeństwa;
8. Planowanie oraz procedury;
9. Organizacja zespołów partnerskich;
10. Popularne ryzyka/problemy podczas nurkowań połączonych z fotografowaniem pod wodą;
11. Procedury w sytuacjach awaryjnych;
12. Kontrola pływalności;
13. Obsługa i konserwacja sprzętu po nurkowaniu;
14. Zarządzanie zbiorami fotograficznymi i edycja zdjęć;
15. Przeprowadzenie ćwiczenia dzielenia się gazem podczas wynurzania oraz ustalenie dodatniej pływalności po dotarciu na powierzchnię.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds