Kurs nawigacja podwodna - underwater navigation

Cel szkolenia

Program jest ukierunkowany na wyszkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji IANTD Complex Navigation
Divers. Celem treningu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących nurkowań z wykorzystaniem technik
zaawansowanej nawigacji podwodnej.

Wymagania wstępne

1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
a. IANTD Open Water Diver lub równoważny poziom licencji.
2. Wymagania w zakresie wieku:
a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę
rodziców lub opiekunów, LUB;
b. Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.
► UWAGA Jr. Complex Navigation Diver – Studenci w wieku od 12 do 14 lat, którzy spełniają wymagania
Specjalizacji Complex Navigation Diver pod względem wiedzy i umiejętności mogą uzyskać licencję Jr.
Complex Navigation Diver, pozwalającą im na wykonywanie nurkowań pod bezpośrednim nadzorem
osoby dorosłej posiadającej co najmniej licencję Open Water Diver lub wyższy poziom certyfikacji.

Program szkolenia

1. Korzystanie z prezentacji specyficznej dla kursu jest opcjonalne jeśli używany jest Zeszyt Ćwiczeń Studenta dla
danego kursu lub e-learningu IANTD, które należy ukończyć przed szkoleniem w wodzie.
► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno Zeszytu Ćwiczeń Studenta jak i odpowiedniej
prezentacji.
2. Wszystkie ćwiczenia praktyczne w wodzie muszą być wykonywane do momentu prawidłowego opanowania ich
przez studenta.
3. Zajęcia teoretyczne muszą obejmować:
a. Terminologię i dziedziny zaawansowanej nawigacji podwodnej (Complex Navigation);
b. Procedury zaawansowanej nawigacji podwodnej (Complex Navigation);
c. Sygnały
4. Nurkowanie(a) w wodach ograniczonych;
5. Nurkowania w wodach otwartych
a. Konieczną częścią tej Specjalizacji jest zarządzanie stresem.

Ćwiczenia praktyczne w wodzie

1. Procedury podczas wejścia do wody i wyjścia z wody;
2. Procedury nurkowe;
3. Sprzęt do zaawansowanych nurkowań nawigacyjnych;
4. Metody nawigacji złożonej;
5. Techniki pomiaru odległości;
6. Schematy nawigacyjne;
7. Środowisko naturalne;
8. Komunikacja i sygnały;
9. Procedury przystanków bezpieczeństwa;
10. Planowanie i procedury;
11. Organizacja zespołów partnerskich;
12. Popularne zagrożenia i problemy;
13. Procedury działania w sytuacjach awaryjnych;
14. Kontrola pływalności;
15. Przeprowadzenie ćwiczenia dzielenia się gazem podczas wynurzania oraz ustalenie dodatniej pływalności po
dotarciu na powierzchnię;
16. Każdy nurek podczas przynajmniej dwóch nurkowań musi wykonać wynurzenie z wypuszczeniem boi znacznikowej jako nurek prowadzący oraz jako partner.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds