Kurs nitrox podstawowy - Enriched Air Nitrox (EANx)

Cel szkolenia

Program ma na celu przekazanie nurkom rekreacyjnym wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie
mieszanek oddechowych bezpieczniejszych niż powietrze do nurkowań w przedziale głębokości od 12 do 40
msw (36 do 132 fsw). Nurek może przedłużyć czas pobytu pod wodą korzystając z tabel do nurkowania na
wzbogaconym powietrzu IANTD EANx, lub zwiększyć konserwatyzm stosując komputery i tabele powietrzne
podczas nurkowań na mieszankach EANx.
2. Program IANTD EANx Diver może być prowadzony niezależnie lub w połączeniu z innymi programami IANTD
Advanced oraz ze Specjalizacjami IANTD.
3. Program uczy wykorzystania mieszanin w zakresie od 21% do 40% tlenu.

Wymaganie wstępne

1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
a. Kandydat musi posiadać kwalifikacje nurka Open Water.
2. Wymagania wiekowe:
a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać certyfikat nurka oraz przedstawić zgodę
rodziców lub opiekunów, LUB;
b. Musi mieć ukończone minimum 18 lat i wówczas nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.
► UWAGA: Jr. EANx Diver – Studenci w wieku od 10 lat do 14 lat, którzy spełniają wymagania dotyczące
poziomu EANx Diver mogą uzyskać certyfikat Jr. EANx Diver, który pozwala im nurkować pod nadzorem osoby
dorosłej, która ma poziom certyfikacji Open Water Diver i EANx Diver lub wyższy.

Program szkolenia

1. Korzystanie z prezentacji specyficznej dla kursu jest opcjonalne jeśli używany jest Zeszyt Ćwiczeń Studenta dla
danego kursu lub e-learningu IANTD, które należy ukończyć przed szkoleniem w wodzie.
► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno Zeszytu Ćwiczeń Studenta jak i odpowiedniej
prezentacji
► Student powinien zapoznać się z całą treścią zawartą w odpowiednim dla danego kursu zestawie materiałów
szkoleniowych IANTD (Student Kit) oraz w prezentacji kursu IANTD.
2. Program szkolenia musi obejmować:
a. Zajęcia teoretyczne;
b. Zajęcia praktyczne w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych);
c. Nurkowania w wodach otwartych;.
3. Studenci muszą zaliczyć odpowiedni test IANTD Advanced Open Water Diver uzyskując ocenę minimum 80%.
4. Studenci muszą, pod bezpośrednim nadzorem Instruktora, zademonstrować perfekcyjne opanowanie
przynajmniej trzech (3) spośród wymienionych umiejętności:
a. Kalibrację analizatora tlenowego;
b. Analizę różnych gazów;
c. Sposób opisywania i oznaczania butli;
d. Wpisywanie wyników analizy do rejestru napełnień.
5. Program dotyczy zastosowania mieszanin o zawartości tlenu od 21% do 40%, z podkreśleniem wykorzystania
mieszanek EAN 32 i EAN 36;
► UWAGA: Po ukończeniu części teoretycznej i zaliczeniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje licencję IANTD EANx Diver

Ćwiczenia praktyczne w wodzie

Jeśli są wykonywane nurkowania w wodach otwartych:
1. Studenci muszą, pod bezpośrednim nadzorem Instruktora, zademonstrować perfekcyjne opanowanie
wymienionych poniżej umiejętności dla WSZYSTKICH gazów używanych podczas kursu:
a. Kalibrację analizatora tlenowego;
b. Analizę różnych gazów;
c. Sposób opisywania i oznaczania butli;
d. Wpisywanie wyników analizy do rejestru napełnień.
2. Instruktor może zadecydować czy do planowania nurkowania będą używane odpowiednie tabele EANx czy też
tabele powietrzne, co pozwoli zachować maksymalny poziom konserwatyzmu i bezpieczeństwa ze względu na
czynniki fizjologiczne.
3. Studenci muszą opracować plan nurkowania odpowiedni dla mieszanek, które będą stosowane podczas obu
nurkowań.
4. Zademonstrowanie umiejętności prawidłowego konfigurowania sprzętu nurkowego.
5. Montaż i demontaż sprzętu nurkowego.
6. Przeprowadzenie sprawdzenia przed nurkowaniem.
7. Obsługa sprzętu po nurkowaniu.
8. Ćwiczenie komunikacji z partnerem za pomocą sygnałów manualnych.
9. Ćwiczenie ogólnych technik komunikacji z partnerem.
10. Wejście do wody i wyjście z wody.
11. Zademonstrowanie podczas nurkowania przynajmniej dwóch (2) technik pływania w płetwach.
12. Odpowiednie wyważenie.
13. Zademonstrowanie prawidłowych procedur zanurzania i wynurzania.
14. Ćwiczenie kontroli pływalności i prawidłowa pozycja ciała pod wodą.
15. Zademonstrowanie monitorowania urządzeń pomiarowych.
16. Wypuszczenie boi znacznikowej/worka wypornościowego.
17. Zademonstrowanie umiejętności ustalenia dodatniej pływalności na powierzchni wody za pomocą inflatora oraz
ustnego napełnienia BCD.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds