Kurs nurkowanie głębokie - deep diver

Cel szkolenia

1. Program ten ma na celu zapewnienie odpowiedzialnego treningu nurkom, zamierzającym wykonywać
nurkowania na powietrzu do głębokości 40 msw (132 fsw).
2. W ramach programu IANTD Deep Diver prowadzony jest trening obejmujący umiejętności, jakość wykonania,
teorię i planowanie nurkowań głębokich.
3. W ramach tego programu zachowywane są limity powszechnie praktykowanych nurkowań do głębokości 40
msw (132 fsw).
► UWAGA: Jest to pierwszy usankcjonowany międzynarodowy Program ukierunkowany na właściwy trening
w bezpiecznym nurkowaniu głębokim, bazującym na prawidłowym opanowaniu umiejętności i odpowiedniej
jakości wykonania.

Wymagania wstępne

1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
a. IANTD Advanced Open Water Diver lub poziom równoważny.
2. Wymagania wiekowe:
a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;
b. Musi mieć ukończone minimum 18 lat i wówczas nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.
► Aby przeprowadzić kurs dla Kandydata mającego 12 lat i posiadającego zgodę rodziców lub opiekunów
można wystąpić o pisemną zgodę (waiver) do IANTD HQ oraz Licencjobiorcy IANTD na danym obszarze.
3. Doświadczenie nurkowe:
a. Kandydat musi przedstawić dowód posiadania co najmniej dziesięciu (10) zalogowanych nurkowań.

Program szkolenia

► UWAGA: Kurs IANTD Deep Diver może być prowadzony jako pojedynczy program lub w powiązaniu z innymi
Programami IANTD: EANx Diver Program, lub Recreational Trimix Diver Program, lub IANTD Advanced EANx
Diver.
1. Korzystanie z prezentacji specyficznej dla kursu jest opcjonalne jeśli używany jest Zeszyt Ćwiczeń Studenta dla
danego kursu lub e-learningu IANTD, które należy ukończyć przed szkoleniem w wodzie.
► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno Zeszytu Ćwiczeń Studenta jak i odpowiedniej
prezentacji
► Student powinien zapoznać się z całą treścią zawartą w odpowiednim dla danego kursu zestawie materiałów
szkoleniowych IANTD (Student Kit) oraz w prezentacji kursu IANTD.
2. Wszystkie ćwiczenia praktyczne w wodzie muszą być wykonywane do momentu prawidłowego opanowania ich
przez studenta.
3. Program szkolenia musi obejmować:
a. Zajęcia teoretyczne;
b. Nurkowanie(a) w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych);
c. Nurkowania w wodach otwartych
4. Studenci muszą zaliczyć odpowiedni test IANTD Deep Diver uzyskując ocenę minimum 80%

Ćwiczenia praktyczne w wodzie

1. Pływanie w pełnym sprzęcie przez 5 minut.
2. Wyliczenie RMV na podstawie zużycia gazu w ciągu 10 minut płynięcia (na bazie zmiany ciśnienia w butli).
3. Uzyskanie biegłości w następujących technikach poruszania się pod wodą:
a. Zmodyfikowany kraul;
b. Zmodyfikowana żabka;
c. Zmodyfikowany delfin;
d. Standardowe kopnięcia „łopatkowe” (shuffle kicks).
4. (RB i mieszane zespoły nurkowe oraz OC): Zademonstrowanie kontroli pływalności poprzez zaprezentowanie
następujących umiejętności:
a. Wynurzenie w tempie 6 metrów (20 stóp) na minutę;
b. Zawieszenie w toni (hover) bez zmiany głębokości przez 3 minuty.
5. Przepłynięcie 23 metrów (75 stóp) w pełnym sprzęcie bez maski.
6. W symulowanej sytuacji braku powietrza (gazu) przepłynięcie:
a. Bez maski, nie oddychając, z powolnym wydechem, dystansu co najmniej 12 metrów (40 stóp), a następnie
podjęcie procedury dzielenia się gazem;
b. Gdy nurek uspokoi oddychanie na automacie partnera, kontynuują płynięcie przez co najmniej 2 minuty,
utrzymując normalne tempo pływania.
► UWAGA: Wszystkie ćwiczenia dzielenia się gazem są wykonywane z wykorzystaniem alternatywnego
drugiego stopnia dawcy a nie przez manualne dzielenie się gazem z tego samego drugiego stopnia.
7. Wykonanie ćwiczeń zakręcenia zaworów:
a. Zamiana automatów i zakręcenie zaworu głównego automatu a następnie ponowne otwarcie zaworu;
b. Powtórzenie ćwiczenia dla symulowanej awarii zapasowego (alternatywnego) drugiego stopnia automatu.
► UWAGA: Ćwiczenie należy powtarzać tak długo, aż student opanuje zakręcanie i odkręcanie obu zaworów w
czasie krótszym niż dwie (2) minuty.
8. Zamykanie i otwieranie zaworów butli podczas każdego nurkowania.
9. Wypuszczenie boi (worka wypornościowego) co najmniej w dwóch (2) sytuacjach.
► UWAGA: Wypuszczenie boi należy wykonać w czasie krótszym niż dwie (2) minuty.
10. Zdjęcie i założenie sprzętu (butli i BCD) lub rebreathera na powierzchni podczas co najmniej podczas jednego
(1) nurkowania.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds