Kurs płetwonurek ratownik - rescue

Cel szkolenia

Program ma na celu doskonałe opanowanie i rozwinięcie umiejętności w zakresie samoratownictwa i udzielenia pomocy partnerowi.

Wymagania wstępne

1. Wymagania w zakresie posiadanych certyfikacji:
a. Kandydat musi posiadać kwalifikacje::
I. IANTD Advanced Open Water Diver lub równoważny poziom certyfikacji lub musi przedstawić dowód,
że ma zalogowanych co najmniej dziesięć (10) nurkowań;
II. IANTD Diving First Aid lub równoważny poziom certyfikacji;
III. IANTD Oxygen Administrator lub równoważny poziom certyfikacji;
IV. IANTD CPR lub równoważny poziom certyfikacji
► UWAGA: Programy Diving First Aid, CPR i Oxygen Administrator mogą być prowadzone jednocześnie z
Kursem Rescue Diver.
► UWAGA: Zalecane jest posiadanie certyfikatu AED (defibrylator).
2. Wymagania wiekowe:
a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat i jest wymagana zgoda rodziców lub opiekunów.
b. Kandydat ma ukończone 18 lat i nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.

Program szkolenia

1. Korzystanie z prezentacji specyficznej dla kursu jest opcjonalne jeśli używany jest Zeszyt Ćwiczeń Studenta dla
danego kursu lub e-learningu IANTD, które należy ukończyć przed szkoleniem w wodzie.
► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno Zeszytu Ćwiczeń Studenta jak i odpowiedniej
prezentacji
► Student powinien zapoznać się z całą treścią zawartą w odpowiednim dla danego kursu zestawie materiałów
szkoleniowych IANTD (Student Kit) oraz w prezentacji kursu IANTD.
2. Wszystkie umiejętności praktyczne w wodzie muszą być przećwiczone aż do momentu prawidłowego
opanowania ich przez studenta.
3. Program szkolenia musi obejmować:
a. Zajęcia teoretyczne;
b. Zajęcia praktyczne w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych);
c. Nurkowania w wodach otwartych;.
4. Studenci muszą zaliczyć odpowiedni test IANTD Advanced Open Water Diver uzyskując ocenę minimum 80%.

Ćwiczenia praktyczne w wodzie

► UWAGA: W ćwiczeniach schematów poszukiwań oraz innych ćwiczeniach doskonalących umiejętność
współpracy w grupie może brać udział cała grupa jednocześnie.
► UWAGA: Wszystkie ćwiczenia z ratownictwa muszą być przeprowadzane pod bezpośrednim nadzorem
Instruktora. Jednak ćwiczenie może być prowadzone przez Divemastera pod warunkiem, że Instruktor jest
przez cały czas obecny i znajduje się w miejscu pozwalającym mu na odpowiednio szybką interwencję w razie
zaistnienia takiej potrzeby.
► UWAGA: Podczas wykonywania ćwiczeń z ratownictwa akcję może prowadzić nie więcej niż jeden zespół
na każdego Divemastera i wszyscy uczestnicy muszą się znajdować w takiej odległości, by Instruktor mógł
sprawować nad nimi bezpośrednią kontrolę.

Ćwiczenie Zaginiony Nurek (wymagane)
1. Ustalenie miejsca, w którym ostatnio widziano zaginionego nurka, a następnie przeprowadzenie
przeszukiwania w linii prostej do ostatniej znanej lokalizacji. Od tego miejsca należy prowadzić poszukiwania
według schematów koła, siatki itd

Umiejętności asystowania partnerowi (wymagane)
2. Ćwiczenie działania w sytuacjach awaryjnych:
a. Instruktor rozdziela nurków na niewielką odległość (np. gdy nurkowie płyną, zatrzymuje jednego z nich
nie informując o tym drugiego i pozwala drugiemu nurkowi przepłynąć jeszcze około trzy (3) cykle płetw).
Następnie zatrzymany (pierwszy) nurek powinien na znak Instruktora przepłynąć (bez oddychania i wykonując
powolny wdech) do partnera (drugiego nurka) i zasygnalizować mu brak powietrza (gazu), i rozpocząć
procedurę dzielenia się gazem przy wykorzystaniu alternatywnego drugiego stopnia partnera.
b. Powtórzenie tego samego ćwiczenia, przy czym tym razem partnerzy wykonują wynurzenie, jednocześnie
dzieląc się gazem.
c. Na głębokości nie większej niż 6 metrów (20 stóp) należy rozdzielić parę (pary) nurków tak by partnerów
dzielił od siebie dystans nieco większy niż głębokość, na której się znajdują w momencie gdy nurkowi
zabraknie gazu. Instruktor powinien pozwolić nurkowi dokonać wyboru rozwiązania problemu, które uzna
za bezpieczniejsze. Jeśli nurek zdecyduje, że odległość do powierzchni wody jest mniejsza niż do partnera
a dotarcie tam wydaje mu się bardziej realne i wykona kontrolowane wynurzenie awaryjne (ESA), Instruktor
zakończy ćwiczenie i ponownie połączy partnerów.
d. To samo ćwiczenie należy powtórzyć na głębokości większej niż 6 metrów (20 stóp) z dwoma nurkami
oddzielonymi od siebie dystansem 6 metrów (20 stóp). W tej sytuacji partnerzy powinni wybrać dzielenie
się gazem z alternatywnego źródła powietrza lub na rebreatherze dzielenie się gazem z butli bailoutowej. Im
większa głębokość, tym bardziej to rozwiązanie staje się adekwatne.
3. Asysta zmęczonemu nurkowi pod wodą.
4. Asysta zdezorientowanemu nurkowi.
5. Pomoc zmęczonemu nurkowi na powierzchni z wykorzystaniem techniki popychania za płetwy oraz holowania
nurka.

Ćwiczenia umiejętności ratowniczych w parach (wymagane)
6. Korzystanie z przedmiotów, które można podać ratowanemu z pomostu lub z łodzi, np. boi, koła ratunkowego.
7. Wykorzystanie przedmiotów, które można podać ratowanemu w wodzie.
8. Blokowanie i ochrona przed spanikowanym nurkiem.
9. Sposoby uchwycenia nurka: za sprzęt/za klatkę piersiową, kontrolowanie uchwytu.
10. Ratowanie szamoczącej się, spanikowanej ofiary.
11. Ratowanie rannego lub nieprzytomnego nurka – wydobycie z dna na powierzchnię.
12. Prowadzenie sztucznego oddychania na powierzchni wody, “dosie-doe” i inne sposoby podtrzymywania
ratowanego nurka umożliwiające prowadzenie oddychania metoda usta – usta.
13. Usunięcie sprzętu i przetransportowanie nurka na stabilną platformę i / lub nabrzeże. (Ćwiczenie metod
szybkiego zdejmowania sprzętu i technik wyciągania ofiary z wody).
14. Symulacja resuscytacji krążeniowo – oddechowej (CPR) i wezwania pomocy medycznej.

Umiejętności wymagane do zaliczenia szkolenia
15. Zlokalizowanie zaginionego nieprzytomnego nurka i pokierowanie akcją ratowniczą.

Ćwiczenia umiejętności samoratownictwa (zalecane)
16. Zasymulowanie wypadnięcia z łodzi w koszuli, spodniach i butach. Po znalezieniu się w wodzie należy zdjąć
buty i spodnie. Następnie spodnie należy wypełnić powietrzem, czyniąc z nich prowizoryczną boję, pomagającą
w utrzymaniu się na powierzchni przez kolejnych 10 minut. Wypełnienie powietrzem tylnej części koszuli
zapewni dodatkową pływalność.
17. Wykonanie ćwiczenia polegającego na utrzymywaniu się na wodzie bez ruchu przez co najmniej 3 minuty, w
pozycji na plecach, z rozłożonymi nogami i ramionami (zapobieganie utonięciu). Należy wziąć głęboki wdech a
następnie zachować bezruch do czasu, gdy niezbędne będzie wzięcie kolejnego oddechu.
18. Zaprezentowanie sygnałów manualnych stosowanych w celu wezwania pomocy.
19. Zanurkowanie z powierzchni na głębokość 6 metrów (20 stóp) lub przepłynięcie 6 metrów w poziomie pod
wodą i wydobycie ciężarka o wadze 4-5 kg (10 funtów).
20. Utrzymywanie się na powierzchni przez 10 minut przy wykorzystaniu dowolnej techniki.
21. Zanurkowanie z powierzchni na głębokość 6 metrów (20 stóp) lub przepłynięcie 6 metrów w poziomie pod
wodą i zasymulowanie ESA. Podczas wynurzania należy przez cały czas wykonywać powolny wydech, tak samo
jak podczas nurkowania ze sprzętem SCUBA. Zbliżając się do powierzchni należy również pamiętać o przyjęciu
odpowiedniej pozycji.
22. Wykonanie w sprzęcie SCUBA jednego (1) kontrolowanego wynurzenia awaryjnego ESA z głębokości 3 metrów
(10 stóp), jednego (1) kontrolowanego wynurzenia awaryjnego ESA z głębokości 6 metrów (20 stóp) oraz
jednego (1) kontrolowanego wynurzenia awaryjnego ESA z głębokości 9 metrów (30 stóp). Podczas wynurzania
należy skoncentrować się na zachowaniu odpowiedniego tempa wynurzania, przez cały czas wykonywać
powolny wydech, tak samo jak podczas nurkowania ze sprzętem SCUBA. Zbliżając się do powierzchni należy
również pamiętać o przyjęciu odpowiedniej pozycji. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy.
23. Pływanie bez maski lub w zalanej masce, w sprzęcie SCUBA, przez 3 minuty.
24. Pływanie z cieknącym drugim stopniem automatu (z nieszczelnym zaworem wylotowym) przez ok. 2 minuty.
25. Zasymulowanie wzbudzenia się automatu i oddychanie z tego automatu przez 2 minuty.
26. Zasymulowanie uszkodzenia o-ringu pomiędzy butlą a pierwszym stopniem. Uczestnik kursu powinien odkręcać
zawór przy braniu wdechu oraz zakręcać przy wydechu przez dwie (2) minuty

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds