Kurs płetwonurek wód otwartych - open water diver (OWD)

Przed rozpoczęciem podstawowego kursu nurkowania OWD musisz wypełnić poniższe dokumenty organizacji nurkowej IANTD

Podstawowy kurs nurkowania OWD składa się z:

 • zajęć teoretycznych
 • egzaminu teoretycznego
 • zajęć basenowych
 • nurkowań na wodach otwartych
 • egzaminu praktycznego

Szkolenie teoretyczne – podstawowy kurs nurkowania OWD

Dostęp do wszystkich materiałów otrzymasz po opłaceniu szkolenia i wypełnieniu niezbędnych dokumentów. W trakcie nauki będziesz korzystać z:

 • platformy szkoleniowej online
 • prezentacji
 • quizów
 • książek

Egzamin teoretyczny – kurs nurkowania OWD

Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest zdanie egzaminu na minimum 80% dobrych odpowiedzi.

Międzynarodowy certyfikat płetwonurka

Po pozytywnym ukończeniu podstawowego kursu nurkowania OWD Twój instruktor wystawi Ci uprawnienia płetwonurka elitarnej organizacji nurkowej IANTD. Otrzymasz honorowany na całym świecie certyfikat płetwonurka, który pozwoli Ci wykonywać bezpieczne nurkowania do 18 metrów głębokości oraz wypożyczać sprzęt w centrach nurkowych.

Dostaniesz także dyplom płetwonurka wód otwartych (ang. Open Water Diver).

Cel szkolenia płetwonurek wód otwartych OWD

1. Program ten ma na celu zapewnienie wszechstronnego treningu dla osób, które zamierzają zostać
płetwonurkami i chcą nurkować bezpiecznie z użyciem sprzętu SCUBA.
2. Program kładzie szczególny nacisk na przekazanie wiedzy i wyrobienie podstawowych umiejętności, jak również
na rozwinięcie poczucia pewności i odpowiedzialności, niezbędnych do bezpiecznego rozpoczęcia przygody z
nurkowaniem i odkrywania podwodnego świata.
3. Ukończenie tego szkolenia uprawnia do nurkowania w wodach otwartych na maksymalną głębokość
nieprzekraczającą 18 metrów (60 stóp) z nurkami o podobnych bądź wyższych kwalifikacjach, bez nadzoru
Divemastera, Asystenta Instruktora lub Instruktora.
4. Celem tego programu jest zakwalifikowanie nurka do udziału w formach aktywności nurkowych, gdzie ma on
zawsze zapewnione odpowiednie wsparcie powierzchniowe, gdzie nie są wymagane przystanki dekompresyjne
w wodzie, oraz w warunkach, które są takie same lub lepsze niż warunki, w których odbywało się szkolenie.
► UWAGA: Jeśli warunki nurkowania zdecydowanie odbiegają od warunków w jakich odbywało się szkolenie i
od wcześniejszych doświadczeń nurka, zalecane jest odbycie nurkowania zapoznającego ze specyfiką lokalnych
warunków środowiskowych w celu uzyskania przez nurka odpowiedniej orientacji.

Wymagania wstępne kursu OWD

1. Wymagania wiekowe:
a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać certyfikat nurka oraz przedstawić zgodę
rodziców lub opiekunów, LUB;
b. Musi mieć ukończone minimum 18 lat i wówczas nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.
► UWAGA: Jr. Open Water – Studenci w wieku od 10 lat do 14 lat, którzy spełniają wymagania dotyczące
poziomu Open Water Diver mogą uzyskać certyfikat Jr. Open Water Diver, który pozwala im nurkować pod
nadzorem osoby dorosłej, która ma poziom certyfikacji Open Water Diver lub wyższy.
► Jr. Open Water Nitrox Diver – Studenci w wieku od 10 lat do 14 lat, którzy spełniają wymagania dotyczące
poziomu Open Water Diver Nitrox Diver mogą uzyskać certyfikat Jr. Open Water Diver, który pozwala im
nurkować pod nadzorem osoby dorosłej, która ma poziom certyfikacji Open Water Diver i EANx Diver lub wyższy.

Program szkolenia kursu OWD

1. Szkolenie musi obejmować co najmniej jeden (1) wykład ogólny, który musi dotyczyć psychologicznych
aspektów nurkowania ze sprzętem SCUBA. Muszą w nim zostać uwzględnione następujące zagadnienia:
odpowiedzialna postawa nurka, świadomość ryzyka i zarządzanie ryzykiem na poziomie nurkowania
sportowego.
2. Korzystanie z prezentacji specyficznej dla kursu jest opcjonalne jeśli używany jest Zeszyt Ćwiczeń Studenta dla
danego kursu lub e-learningu IANTD, które należy ukończyć przed szkoleniem w wodzie.
► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno Zeszytu Ćwiczeń Studenta jak i odpowiedniej
prezentacji
► Student powinien zapoznać się z całą treścią zawartą w odpowiednim dla danego kursu zestawie materiałów
szkoleniowych IANTD (Student Kit) oraz w prezentacji kursu IANTD.
3. Wszystkie umiejętności praktyczne w wodzie muszą być przećwiczone aż do momentu prawidłowego
opanowania ich przez studenta.
4. Planowanie nurkowania oraz demonstrowanie umiejętności i postaw odpowiedzialnego nurka.
5. Program szkolenia musi obejmować:
a. Zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych), nurkowania
w wodach otwartych.
6. Studenci muszą zaliczyć odpowiedni test IANTD Open Water Diver uzyskując ocenę minimum 80%.
► UWAGA: W celu uzyskania poziomu Open Water Nitrox Diver studenci muszą zaliczyć również pisemny egzamin EANx
Diver uzyskując ocenę co najmniej 80%.

Ćwiczenia praktyczne w wodzie

Przed i po KAŻDYM nurkowaniu w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) lub w wodach otwartych.
1. Zademonstrowanie umiejętności prawidłowego konfigurowania sprzętu.
2. Składanie i rozkładanie sprzętu nurkowego;
a. Na brzegu basenu, akwenu wodnego, w łodzi lub w innym odpowiednim do tego celu miejscu.
3. Przeprowadzenie sprawdzenia przed nurkowaniem, przed wejściem do wody i w wodzie.
4. Wejście do wody i wyjście z wody.
5. Obsługa sprzętu po nurkowaniu;
a. Na brzegu basenu, akwenu wodnego, w łodzi lub w innym odpowiednim do tego celu miejscu.

Umiejętności/ćwiczenia w wodach ograniczonych (warunkach basenowych):
6. Pływanie po powierzchni:
a. Przepłynięcie bez zatrzymywania dystansu 183 metrów (200 jardów) po powierzchni oraz utrzymywanie się
na powierzchni przez 10 minut bez użycia maski, płetw, rurki ani innych pomocy; LUB;
b. Przepłynięcie bez zatrzymywania dystansu 275 metrów (300 jardów) z użyciem maski, płetw, rurki oraz
utrzymywanie się na powierzchni przez 10 minut bez użycia maski, płetw, rurki ani innych pomocy. Jeśli
podczas tego testu jest używany skafander nurkowy, nurek musi być neutralnie pływalny na powierzchni.
7. Przepłynięcie po powierzchni 50 metrów (165 stóp) w sprzęcie SCUBA z co najmniej czterokrotną (4) zamianą
automatu na rurkę i rurki na automat w trakcie płynięcia.
8. Przepłynięcie po powierzchni na plecach (twarzą do góry) w sprzęcie SCUBA dystansu 30 metrów (100 stóp).
9. Przepłynięcie po powierzchni w sprzęcie SCUBA i BCD w pozycji głową do przodu dystansu 30 metrów (100
stóp).
10. Ćwiczenie kontroli pływalności i utrzymywanie właściwej pozycji ciała na powierzchni.
11. Ćwiczenie szybkiego zwalniania systemu balastowego na powierzchni.
12. Używanie maski i wydmuchanie wody z maski.
13. Używanie rurki i wydmuchanie wody z rurki.
14. Przepłynięcie 3 metrów (10 stóp) pod wodą, odnalezienie maski z rurką, założenie maski pod wodą,
wydmuchanie wody z maski, częściowe wydmuchanie wody z rurki w trakcie wynurzenia.
15. Przepłynięcie w sprzęcie ABC pod wodą odległości 10 metrów (33 stóp), bez wynurzania na powierzchnię,
16. Wykonanie bocznego kontrolowanego wynurzenia awaryjnego (ESA).
17. Symulacja pionowego kontrolowanego wynurzenia awaryjnego (ESA) podczas płynięcia w sprzęcie ABC z
głębszego końca basenu.
18. Zdjęcie i założenie sprzętu SCUBA pod wodą, na dnie, na głębokości nie większej niż 6 metrów (20 stóp).
19. Ćwiczenie opcjonalne (nie wymagane): zasymulować lub wykonać (opcja Instruktora) awaryjne dzielenie się
gazem (oddychanie partnerskie z jednego automatu). Symulacje wykonuje się w następujący sposób:
a. Nurek, który w tym ćwiczeniu jest biorcą gazu musi przepłynąć pod wodą dystans co najmniej 8 metrów (25
stóp) (nie oddychając i powoli wypuszczając powietrze z ust) do dawcy gazu i rozpocząć symulację dzielenia się
gazem.
b. Dawca gazu podaje swój automat jak podczas rzeczywistego dzielenia się gazem, ale biorca gazu bierze dwa
(2) wdechy ze swojego automatu, który trzyma w ustach,
c. Biorca gazu zwraca automat dawcy. W tym czasie automat biorcy jest wyjęty z ust do czasu kiedy dawca nie
wręczy mu ponownie symulowanego automatu.
► UWAGA: Należy zastosować w spoczynku co najmniej trzy (3) oddechy i dalej płynąć w normalnym tempie przez 10 minut.

Umiejętności/ćwiczenia w wodach ograniczonych (warunkach basenowych) i w wodach otwartych:
20. Przećwiczenie z partnerem komunikacji za pomocą sygnałów manualnych.
21. Przećwiczenie ogólnych technik komunikacji z partnerem.
22. Na powierzchni, zdjęcie i założenie sprzętu SCUBA.
23. Na powierzchni, ćwiczenie usuwania wody z ustnika automatu oddechowego oraz rurki.
24. Przepłyniecie po powierzchni w pełnym sprzęcie SCUBA dystansu 50 metrów (165 stóp) z co najmniej
czterokrotną (4) zamianą automatu na rurkę i rurki na automat w trakcie płynięcia.
25. Zademonstrowanie przynajmniej dwóch (2) technik pływania w płetwach.
26. Umiejętność prawidłowego wyważenia.
27. Zademonstrowanie prawidłowych procedur zanurzenia i wynurzenia.
28. Zademonstrowanie pod wodą, w sprzęcie SCUBA, podczas spoczynku, zalania i oczyszczenia maski, wyjęcia
z ust i przedmuchania automatu oddechowego oraz odnalezienia automatu oddechowego, ponownego
umieszczenia w ustach, oczyszczenia i wznowienia oddychania z tego automatu.
29. Zademonstrowanie pod wodą, w sprzęcie SCUBA, podczas spoczynku, zdjęcia maski, kontrolowanego
oddychania bez maski a następnie ponownego założenia i oczyszczenia maski.
30. W sprzęcie SCUBA, podczas spoczynku, zdjęcie i założenie systemu balastowego pod wodą i na powierzchni.
31. Ćwiczenie kontroli pływalności i prawidłowej pozycji ciała pod wodą.
32. Zademonstrowanie monitorowania instrumentów pomiarowych.
33. Przepłynięcie pod wodą w sprzęcie SCUBA, bez maski, dystansu 9 metrów (30 stóp).
► UWAGA: W warunkach ekstremalnie zimnej wody należy ograniczyć ćwiczenie pływania bez maski wyłącznie
do warunków basenowych.
34. Oddychanie z alternatywnego źródła powietrza (octopus, zapasowy drugi stopień, inne alternatywne źródło
powietrza); ćwiczenie dzielenia się gazem uczestnik kursu musi wykonać zarówno jako dawca jak i biorca.
PROCEDURA: Biorca gazu musi przepłynąć dystans co najmniej 9 metrów (30 stóp) (bez oddychania, wolno
wypuszczając powietrze ustami), dopłynąć do dawcy gazu i rozpocząć oddychanie z alternatywnego drugiego
stopnia automatu dawcy. Następnie należy wykonać w spoczynku co najmniej trzy (3) oddechy i podjąć
płynięcie w normalnym tempie kontynuując oddychanie z alternatywnego źródła powietrza partnera.
35. Zademonstrować umiejętność prostej nawigacji pod wodą bez użycia kompasu.
36. Wypuścić boję znacznikową/worek wypornościowy.
37. Zademonstrować umiejętność ustalenia dodatniej pływalności na powierzchni wody przy użyciu inflatora oraz
poprzez ustne nadmuchanie BCD (kamizelki ratunkowo-wypornościowej).
38. Techniki asystowania nurkowi:
a. Pomoc partnerowi:
Symulowanie sytuacji pomocy zmęczonemu nurkowi przez asystowanie mu/jej podczas wynurzenia na
powierzchnię, ustalenie dodatniej pływalności oraz holowanie nurka po powierzchni na dystansie 9 metrów
(30 stóp) dwoma metodami: techniką pod ramię oraz techniką pchania przed sobą za płetwy.
b. Samopomoc:
Usuwanie skurczu

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds