Kurs suchy skafander - dry suit

Cel szkolenia

1. Program jest ukierunkowany na wyszkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji IANTD Dry Suit Divers.
Celem treningu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących używania, konserwacji i serwisowania
suchych skafandrów, a także radzenia sobie ze specyficznymi sytuacjami awaryjnymi, które mogą wystąpić
podczas nurkowania w suchym skafandrze.

Wymagania wstępne

1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje::
a. IANTD Open Water Diver lub równoważny poziom licencji:
2. Wymagania w zakresie wieku:
a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę
rodziców lub opiekunów, LUB;
b. Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.
► UWAGA Jr. Dry Suit Diver – Studenci w wieku od 12 do 14 lat, którzy spełniają wymagania Specjalizacji
Dry Suit Diver pod względem wiedzy i umiejętności mogą uzyskać licencję Jr. Dry Suit Diver, pozwalającą
im na wykonywanie nurkowań w suchym skafandrze pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
posiadającej co najmniej licencję Open Water Diver lub wyższy poziom certyfikacji.

Program szkolenia

1. Korzystanie z prezentacji specyficznej dla kursu jest opcjonalne jeśli używany jest Zeszyt Ćwiczeń Studenta dla
danego kursu lub e-learningu IANTD, które należy ukończyć przed szkoleniem w wodzie.
► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno Zeszytu Ćwiczeń Studenta jak i odpowiedniej
prezentacji.
2. Wszystkie ćwiczenia praktyczne w wodzie muszą być wykonywane do momentu prawidłowego opanowania ich
przez studenta.
3. Program szkolenia musi obejmować:
a. Historię;
b. Rodzaje suchych skafandrów;
c. Części suchego skafandra;
d. Akcesoria;
e. Bielizna i ubranie stosowane pod suchy skafander;
f. Systemy inflacji;
g. Jak prawidłowo dobrać suchy skafander;
h. Porady dotyczące użytkowania suchych skafandrów;
i. Zagrożenia i sytuacje awaryjne.
4. Nurkowanie(a) w wodach ograniczonych;
5. Nurkowania w wodach otwartych;
a. Konieczną częścią tej Specjalizacji jest zarządzanie stresem.

Ćwiczenia praktyczne w wodzie

a. Minimum 120 minut czasu dennego podczas nurkowań w wodach otwartych.
b. Co najmniej trzy (3) nurkowania w wodach otwartych.
► UWAGA: Jeśli wymagania odnośnie czasu dennego i opanowanych umiejętności zostaną spełnione
wcześniej, Program można zakończyć po wykonaniu trzech (3) nurkowań ze sprzętem SCUBA.
3. Podczas żadnego nurkowania w ramach tego kursu maksymalna głębokość nie może przekroczyć ograniczeń
wynikających z poziomu certyfikatu dotychczas posiadanego przez nurka.
4. Procedury podczas zanurzania i wynurzania.
5. Symulacje sytuacji awaryjnych:
a. Wykorzystanie suchego skafandra jako podstawowego sposobu kontroli pływalności;
b. Przeprowadzenie wynurzenia z kontrolowaniem pływalności za pomocą suchego skafadra (główna metoda
kontroli pływalności);
c. Rozłączenie inflatora BCD i podpięcie węża niskiego ciśnienia do zaworu inflacji suchego skafandra;
d. Przeprowadzenie symulowanej awarii zaworu wypustowego suchego skafandra i wykonanie procedury
awaryjnego usunięcia powietrza z suchego skafandra:
I. Awaryjne wypuszczenie powietrza z suchego skafandra przez kryzę szyjną;
II. Awaryjne wypuszczenie powietrza z suchego skafandra przez uszczelnienia nadgarstków;
e. Symulowana awaria zaworu inflacyjnego i wypięcie węża niskiego ciśnienia;
6. Na powierzchni, przećwiczenie umiejętności wrócenia do pozycji normalnej z pozycji obrócenia nurka nogami w
górę w skutek przemieszczenia się powietrza do butów/skarpet suchego skafandra.
7. Przeprowadzenie ćwiczenia dzielenia się gazem podczas wynurzania oraz ustalenie dodatniej pływalności po dotarciu na powierzchnię.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds